Säker sex : En enkätstudie om ansvarstagande kring preventivmedel hos gymnasieungdomar

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Syfte:Syftet med denna studie var att studera hur gymnasieungdomar ser på ansvarstagande gällande preventivmedel i en fast relation.

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie användes för att undersöka könsskillnader i ansvarstagande hos gymnasieungdomar över 18 år. 102 enkäter delades ut med jämn fördelning mellan könen. Enkäten bestod av en öppen fråga samt fem slutna frågor med kommentarsfält. Chi-två-test användes för att undersöka signifikansen (p<0.05) mellan könen.

Resultat:Det fanns inte någon signifikans mellan unga kvinnor och män avseende ansvarstagande. Däremot kunde en skillnad mellan könen ses när det gäller kännedom om olika preventivmedel, vart man hämtar information om preventivmedel samt varför preventivmedel används. Resultatet visade även på att det fanns en kunskapslucka gällande preventivmedel.

Slutsatser: Ingen könsskillnad fanns angående ansvarstagande gällande preventivmedel i en fast relation. Vi kunde däremot tydligt se att kvinnor vände sig i större utsträckning till en barnmorska när det gällde frågor om preventivmedel medan männen sökte information i första hand på internet. Detta visar på att barnmorskemottagningar bör bli bättre på att efterfråga eventuell partner när kvinnan ringer om preventivmedelsrådgivning. Detta kan i förlängningen leda till att sexuell och reproduktiv ohälsa förebyggs hos både kvinnor och män.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)