"Man måste ha skinn på näsan" : En kvalitativ studie om kvinnors personliga upplevelser av arbete inom väg- och anläggningsbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Sammanfattning: Denna studie har undersökt kvinnliga medarbetares upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad organisation och hur jämställdhetsarbetet upplevs. Studien utgick från en kvalitativ semistrukturerad intervju med enbart fokus på intervjuer av kvinnliga medarbetare. Designen för denna studie är en tvärsnittsdesign och inför analysen valdes en abduktiv tematisk analys. Insamlingen av data genomfördes via möten på ZOOM som i samtycke med deltagarna spelades in inför transkribering. Resultatet och analysen visade på att medarbetarna upplevde flera olika härskartekniker och en bransch som är starkt mansdominerade. Däremot upplevde inte deltagarna i denna studie att de påverkades negativt av att arbeta inom en mansdominerad bransch, utan istället skapade en acceptans av branschens normer och kultur. Deltagarna upplevde att som kvinnlig medarbetare måste man ha skinn på näsan och vara tuff samt hård för att vara en kvinnlig medarbetare inom väg- och anläggningsbranschen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)