Risker vid uppvärmning av patienter vid magnetkameraundersökningar : En allmän litterturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Värmepåverkan vid magnetkameraundersökningar är ett känt fenomen som påverkar patienterna och temperaturmätningar kan vara missvisande. Antalet undersökningar ökar, fler patienter med och utan implantat kommer för diagnostisering, detta kräver att personalen har bra rutiner och kunskap för att förhindra brännskador. Syftet: Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar uppvärmning av patienten vid magnetkameraundersökningar. Metod: Studien har genomförts som en allmän litteraturöversikt där elva artiklar inkluderats. Resultat: Tre kategorier har identifierats: tekniska aspekter, riskgrupper och bristande rutiner. Resultatet visar att det totala SAR-värdet inte är tillförlitligt vilket kan öka risken för lokala brännskador, i synnerhet för riskgrupper som har ökad risk för uppvärmning. I händelse av att röntgensjuksköterskan inte väljer rätt anpassat protokoll vid en undersökning finns det risk för ökad uppvärmning samt att positioneringar av patient, spole och kablar är viktigt för att förhindra brännskador. Ett bra teamarbete, kommunikation och kunskap om uppvärmning vid magnetkameraundersökningar leder till ökad patientsäkerhet. Slutsats: Studiens resultat visar att uppvärmningen har en stor betydelse på magnetkameraundersökningar och att adekvat mätutrustning ska användas. Uppvärmningen kan minskas genom olika omvårdnadsåtgärder som kan vara att inte bädda in patienten samt öka styrkan på fläktar i magnetkameran. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)