Påverkan av externa händelser på försäljningskanaler inom detaljhandeln : En kvalitativ studie om hur externa händelser påverkar arbetet med försäljningskanaler inom detaljhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

Sammanfattning: Butiksdöden och Covid-19 har båda ändrat förutsättningarna för hur detaljhandelsföretag behöver tänka kring sina fysiska butiker för att hålla sig konkurrenskraftiga. Det har börjat ske att konsumenter köper allt mer online och med den globala epidemin så innebär det att strategierna som fungerade tidigare möjligen inte längre gör det. Syftet med denna studie är att undersöka vilken påverkan som externa händelser har på hur detaljhandelsföretag arbetar med sina försäljningskanaler. Studien gjordes genom att intervjua fem olika butiks/varuhuschefer inom stora detaljhandelsföretag som är verksamma i Sverige. Studien använder sig av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer användas för att samla in empirin. Teorierna som används inom studien delades in i två spår: teorier kring olika flerkanalsstrategier och konsumentbeteende. Resultatet som genererades av studien var att detaljhandelsföretagen inte har kommit fram med helt nya arbetsmetoder och strategier som åtgärd mot covid-19, utan de har istället förbättrat och utvecklat redan befintliga arbetsmetoder och strategier. Detta skiljer sig från påverkan av butiksdöden där dessa företag behövt öppna nya verksamheter och komma fram med nya strategier i samband med användningen av internet. Det här visar även på att företagen inte kan behålla sina vanliga strategier när det förekommer problem utanför deras kontroll. Resultaten visade också att det var Covid-19 som var den händelse som hade störst påverkan angående hur företagen arbetar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)