A Case Study of a Business Process Modeling in Mobile ERP System

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Utvecklingen inom informationssystem har lett till att allt fler verksamhet vill digitalisera deras arbetsprocesser. Det växande mobila användandet av Enterprise Resource Planning (ERP) på enheter såsom smartphones, tablets och handdatorer har lett till att verksamheter ställer större krav på sina system och leverantörer av dessa. Framtidens ERPsystem måste fungera mobilt och underlätta arbetet för de anställda istället för att vara ännu ett ITsystem som ska lösa organisationens alla utmaningar. Denna fallstudie är gjord hos en grossistverksamhet i Skåne som var mitt i implementationen av sitt ERPsystem, Microsoft Dynamics. Denna studie har undersökt hur arbetet med verksamhetens affärsprocesser såg ut före och under implementationen av det nya systemet. Bakgrunden till fallstudien var att undersöka om det fanns korrelation mellan hur väl affärsprocesserna var evaluerade, anpassade och hur vällyckad verksamhetens ERPimplementation blev. Fallstudien vill undersöka hur processmodellering och Business Process Management (BPM) kan stödja denna slags implementation av mobila ERPsystem. Verksamheten i studien är ett mellanstort säljoch distributionsföretag med kontor på 4 svenska orter. Verksamheten påbörjade 2015 en digitalisering av hela organisationen. ITsystemet i bestod då av flera olika system som anpassats under längre tid för att integrera med varandra och dela information precis efter organisationens önskan. Som en del av implementationen valde de att använda ett Business Process Modeling verktyg för att introducera och träna användarna av processerna i det nya systemet. Implementationsfasen i projektet började i februari 2017 och i februari 2019 har verksamheten fortfarande inte fastställt ett Golive datum.. Medeltiden för en ERPimplementation är 17,4 månader [5]. Då verksamheten Golive datum har flyttats räknas det nu som att verksamhetens implementation är försenade och över medeltiden. Arbetet med processerna före själva projektstart uppfattas som bristfälligt utifrån BPM dras slutsatsen att förseningen av “Go livedatumet” delvis beror det på att företaget och organisationen inte har analyserat sina egna processer och har förlitat sig för mycket på att konsultbolaget och RapidValue BPM skulle sköta inlärning och implementationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)