Genus och ledarskap på vita duken : En beskrivande studie av könsroller och dominans i Disneyfilmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Eric Lundh; [2022]

Nyckelord: Disney; Ledarskap; Genus;

Sammanfattning: Många barn har huvudkaraktärer från Disney som förebilder. Dessa förebilder inspirerar och påverkar barnen ända upp till vuxen ålder. På grund av detta inflytande är det viktigt hur dessa karaktärer framställs, vad för egenskaper de visar och står för för att se vilka egenskaper barnen sedan tar med upp i vuxen ålder. forskning hävdar även att kvinnor är underpresterade i filmer. Mot bakgrund av detta har jag undersökt hur barn påverkas av film, hur ledaregenskaper framställs och hur könsnormer ändrats genom åren. Tidigare forskning hävdar att traditionellt ledarskap består av traditionella manliga egenskaper, exempelvis dominans och behov av status. Ledarskapet har dock utvecklats i takt med samhället och en ny typ av ledarskap har växt fram, ett ledarskap som grundar sig i traditionellt kvinnliga egenskaper exempelvis demokratiskt tänkande och konsekvenstänk. För att undersöka detta i filmer har jag använt mig av en kvantitativ analys. Detta motiveras av att kvantitativ metod i högre utsträckning tillåter mätbar data och siffror Resultatet visar att kvinnor är underrepresenterade i Disneyfilmer samt att majoriteten av de ledaregenskaper som visas är manliga ledaregenskaper. Däremot ökar de kvinnliga ledaregenskaperna efter millenniumskiftet. Resultatet belyser vidare att den absoluta majoriteten av huvudkaraktärerna är manliga icke mänskliga karaktärer, en framställning som hävdas vara kvinnlig av tidigare forskning. Disney ändrar med tiden sin framställning av karaktärerna mot en mer modern syn på kön- och ledaregenskaper men inte i den takt samhällets normer ändras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)