En omtvistad premie - En studie av likviditetspremien på Stockholmsbörsen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien syftar till att besvara frågan huruvida en signifikant likviditetspremie kan påvisas på Stockholmsbörsens small-, mid- och large-cap-listor för varje enskilt år under tidsperioden 2005 till och med 2015. Med utgångspunkt i resultaten ämnar studien bidra med en bedömning av huruvida investerare kompenseras för illikviditet på Stockholmsbörsen. Urvalet till studiens empiri består av data hämtad från Stockholmsbörsens small-, mid- och large-cap listor för åren 2005-01-01 till 2015-12-31. Studien har övergripande inte kunnat påvisa en signifikant likviditetspremie på varken large-, mid- eller small-cap-listorna under perioden 2005 till och med 2015. Resultatet visar dock på en statistiskt signifikant likviditetspremie för sju olika tidsperioder inom tidsspannet. Fem av dessa identifieras på mid-cap-listan under perioder av sämre marknadslikviditeten. Påverkan av likviditetsmåttet ILLIQ på överavkastning anses emellertid för liten för att vara ekonomiskt signifikant. Studien konkluderas i att investerare generellt sett inte kompenseras för illikviditet på någon av Stockholmsbörsens cap-listor. Vid konjunkturella fluktuationer, likt finanskrisen 2008, kan dock spår av en likviditetspremie identifieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)