Engelska varje dag : En studie om daglig exponering av engelska i årskurs F-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att studera F-3-lärares inställning till och möjlighet att ge elever daglig exponering av engelska. Studien gjordes med halvstrukturerade intervjuer samt tourist guide technique som datainsamlingsmetoder. Tre F-3-lärare med engelska som ett av sina undervisningsämnen från en kommun i Mellansverige deltog i studien. Resultatet visade att lärarna åstadkommer daglig exponering av engelska i olika former och i olika omfattning genom undervisning, morgonrutiner och genom dess synlighet i skolmiljön. Informanterna har generellt en positiv inställning till daglig exponering av engelska och ser det som en möjlighet för ytterligare utveckling hos eleverna i engelskämnet. Samtidigt ses hinder med att införliva en daglig exponering. Tidsbrist, elevernas begränsade kunskaper samt risken att exkludera elever med svårigheter i ämnet ses som försvårande omständigheter. Engelskämnets status undersöktes utifrån en önskan om förståelse kring förutsättningar för en daglig exponering av engelska. Här visar resultatet en varierad bild, även om de flesta undersökta faktorer tyder på en lägre status hos engelskämnet (än exempelvis matematik och svenska). Exponering av engelskämnet i skolmiljön görs, med några undantag, främst i klassrummen på de besökta skolorna. Förslag på vidare forskning handlar om ämnesintegrering med inkludering av engelska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)