Sociala medier- en länk mellan producent och konsument

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Abstract Titel: Sociala medier - En länk mellan producent och konsument

Författare: Tero Marjamäki, Henrik Svensson Handledare: Lars Palm

Examinator: Lennart Andreasson

Utbildningssäte: Högskolan i Halmstad Sektion: Hälsa och Samhälle

Kurs: Medie och kommunikationsvetenskap,61-90p

Delkurs: C-uppsats, 15p

År: 2007

Syfte: Studiens syfte är att undersöka, utforska och analysera sociala medier, dess innebörd och innehåll Metod: Som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett explorativt förhållningssätt, med abduktion som slutledningsprocess. Kvalitativ metod har tillämpats i studien i form av mailintervjuer

Slutsatser: Tidigt i arbetet kunde vi uppdaga att det rådde meningsskiljaktigheter vad gällde definitionen och synen på sociala medier. Vissa forskare samt några utav våra respondenter ansåg att sociala medier var någonting fult, nästan förkastligt som inte hör hemma i marknadsföringsvärlden. Medan andra forskare samt ett antal utav våra respondenter ansåg att sociala medier var en länk mellan producent och konsument,2

sociala medier var arenor för samtal. Några ansåg även att sociala medier var en helt naturlig uppkomst då vanlig reklam inte längre påverkar människor i samma utsträckning som tidigare. Traditionell marknadsföring tenderar att bli omodern. Dock menade nästintill samtliga utav våra respondenter samt ett flertal forskare att sociala medier inte kommer att eliminera traditionell marknadsföring såsom vi ser den idag utan snarare kommer de båda att leva i symbios med varandra. Emellertid måste det traditionella bli underordnat och en del av det sociala (och inte tvärtom), och tillsammans kan helheten bli större än de ingående delarna. Vad gäller frågan om dold/öppen kommunikation och marknadsföring inom sociala medier var nästintill alla av den meningen att man bör eftersträva som producent att vara så öppen som möjligt. Endast någon eller några utav våra respondenter menade att det var beviljat att vara dold som producent inom sociala medier. Det centrala som vi uppdagade i denna uppsats var att det finns två olika sätt att se på sociala medier: del kan man se sociala medier som arenor för samtal, och dels kan man se sociala medier som marknadsföringskanaler.

Nyckelord: Sociala medier, Word of mouth, Word of mouth marketing, Stealth marketing, Buzz marketing, Viral marketing

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)