Urbana våtmarker – Gestaltning av miljöer för vattenhantering, biologisk mångfald och rekreation i stadsmiljö

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Landscape Architecture (until 121231)

Sammanfattning: Idag är många städer belägna längs kusten och när städerna växer innebär det att stora ytor våtmark försvinner. Våtmarker i urban miljö kan genom rätt utformning erbjuda varierade miljöer med ett antal värdefulla ekosystemtjänster. Exempel på sådana ekosystemtjänster är vattenrening, omhändertagande av stormvatten, kvarhållande av näringsämnen i marken och möjlighet till rekreation i grönskande miljöer.1 Att anlägga våtmarker i en urban miljö kan innebära ett värdefullt utbyte mellan människa och natur. Dock kan det finnas utmaningar kring att kombinera en rik biologisk miljö och en urban miljö med människans förväntningar på tilltalande estetik och möjlighet för rekreation. För att urbana våtmarker lågsiktigt ska restaureras och anläggas i stadsmiljö krävs det att de accepteras av stadens befolkning. I mitt arbete har jag gjort en litteraturstudie som undersöker vad som definierar en urban våtmark och på vilka sätt våtmarksmiljöer kan vara värdefulla i urbana områden. Hur påverkar de urbana och de biologiska faktorerna i en urban våtmark varandra och hur kan olika utformning av våtmarker främja olika tjänster och funktioner i en urban våtmarksmiljö? Ur den studerade litteraturen sammanfattas åtta faktorer att tänka på i utformningen av en urban våtmark som både främjar en rik biologisk miljö och människans rekreation i staden. Utifrån tre exempel på verkliga projekt beskriver jag och diskuterar kring hur våtmarker i urbana områden kan gestaltas för att stärka en stads ekosystem samtidigt som de är anpassade för just den platsen och de invånarnas behov. Syftet med arbetet är att skapa ett inspirerande grundunderlag med kunskap och tankar som kan användas i ett vidare arbete med forskning eller gestaltning av urbana våtmarker. Arbetet avslutas med en sammanattande del och en diskussion kring att kombinera olika funktioner och tjänster i en urban våtmarksmiljö. Denna del innehåller även egna tankar och reflektioner kring urbana våtmarkers möjliga roll som en del i framtida urbana strukturer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)