”DET ÄR SÅ VIKTIGT ÄNDÅ ATT VI FÅR DERAS PERSPEKTIV” Om familjerättssekreterares strategier för att göra barn delaktiga i vårdnadsutredningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka familjerättssekreterares tolkningar och strategier för att uppnå delaktighetskravet för barn i samband med vårdnadstvister. Därtill också undersöka hur uppfattningen av barnet från professionellas sida kan påverka hur familjerättssekreterarna möjliggör barns delaktighet samt vilka svårigheter som kan uppstå i delaktigheten. Således följdes ett nära arbete med artikel 12 i FN:s Barnkonventionen som berör barns rätt till delaktighet. Materialet utgjordes av 6 kvalitativa semistrukturerade intervjuer med familjerättssekreterare inom ett och samma län i Sverige. Vi använde oss av en kvalitativ metod och analyserade empirin med en barndomssociologisk ansats. Där använde vi oss av ett barnperspektiv, betraktandet av barnet som subjekt och aktör samt Harts delaktighetsstege. Vår studie visade att det främsta rummet för barns delaktighet i vårdnadsutredningar är barnsamtalet. Här framkommer strategier som möjliggör barnets delaktighet såsom metoder för förståelig information, relationsskapande och möjliggörande av en dialog med eventuella hjälpmedel. Vidare framkommer att familjerättssekretarens handlingar och uppfattningar kring barnet kan ha en betydelse i vilken delaktighet barnet får i slutändan. Svårigheter för att göra barn delaktiga framgår dels vara föräldrars påverkan, men också när det kommer till små barn under talför ålder. Strategier för att bemöta dessa svårigheter beskrivs främst vara i kontakt med föräldrarna och små barns delaktighet framtas som ett förbättringsområde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)