Att möta patienter som är suicidala - sjuksköterskors erfarenheter. : En litteraturöversikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Suicid är benämningen på handlingen när någon tar sitt liv och är idag ett utbrett folkhälsoproblem. Det finns flera faktorer som ökar risken för en person att begå suicid eller suicidförsök. Sjuksköterskor träffar dessa patienter med suicidala tendenser inom alla verksamheter inom hälso- och sjukvården. Kunskap, ett gott bemötande och förmåga att kunna bedöma är viktiga faktorer som sjuksköterskan behöver i mötet.Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter som är suicidala.Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ design med en induktiv ansats har genomförts. Sökningar av artiklar genomfördes i Medline och Cinahl och även manuella sökningar utfördes. Resultatet bygger på tolv vetenskapliga studier.Resultat: Den kvalitativa analysen utfördes enligt Fribergs femstegsmodell och resulterade i temat Vikten av kunskap och kompetens, innefattande tre subteman; Att kunskap spelar roll, Att vara en länk i kedjan och Att känna ansvar, samt temat Känslomässiga utmaningar, innefattande fyra subteman; Att uppleva utmaningar, Att skapa trygghet, Att sätta en etikett och Att arbetsförutsättningar spelar roll.Slutsatser: Relationen mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för att främja patientens framtida hälsa. En bredare utbildning behövs för den grundutbildade sjuksköterskan för att erhålla kunskap och förmåga i relation till psykisk ohälsa samt skapa förutsättningar för suicidprevention.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)