Verksamhetsförlagd utbildning på nya vilkor : Sjuksköterskors erfarenheter av handledning i en studentsal

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Handledning av sjuksköterskestudenter finns väl beskriven i litteraturen men erfarenheter av att handleda i kontexten studentsal har endast i ringa omfattning fokuserats i tidigare studier. Syftet med denna studie var att beskriva handledning i studentsal utifrån handledande sjuksköterskors erfarenheter. Metod Studiens ansats var kvalitativ och datainsamling genomfördes genom åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes med respondenter från två sjukhus i en svensk storstad. Data har bearbetats genom innehållsanalys. Resultatet Analysen resulterade i fem kategorier. Ur dessa framträdde två teman, Förändrade förutsättningar i lärandemiljön och en utmanande pedagogik. Respondenterna beskrev både utmaningar, vinster och brister i handledningssituationen som skedde mer på distans på studentsalen. Kommunikation, bekräftelse och ärlighet beskrevs som en grundförutsättning för en välfungerande handledning. Därtill hör också organisatoriska förutsättningar, kollegialt stöd, egen kompetens och engagemang från både lärosäte och verksamhet. Den stora vinsten framställdes som professionell utveckling hos handledande sjuksköterskor, mer självständiga studenter samt bättre handledningsklimat. Svårigheterna låg i att handleda en grupp med studenter med olika kunskapsnivåer samt att få tiden att räcka för både patient och student. Resultatet har efter sammanställning diskuterats utifrån Katie Erikssons teoretiska begrepp om ansa, leka och lära. Slutsats Handledning av studenter i studentsal accentuerade vinster respektive svårigheter i handledning. Detta berodde på att handledningen skedde i grupp vilket ofta upplevdes som en svårighet. Välfungerande studentsalshanledning kunde å andra sidan tillföra ökad möjlighet till professionell utveckling. Klinisk betydelse Med kunskap om handledning i studentsal genereras förutsättning för handledning i tiden, vilket i sig skapar möjligheter att möta framtidens behov av välutbildad personal och därigenom bibehållen patientcentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)