Belöningssystem. En fallstudie om hur monetära belöningssystem och underliggande motivationsfaktorer påverkar en anställd

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Låg motivation bidrar till höga kostnader hos företag vilket medför ineffektivitet och lägreproduktivitet. I Sverige är personalkostnaderna bland de högsta i världen vilket bidrar till attmotivation genom produktivitet blir en viktig variabel för företag. Forskningen visar attmonetära belöningar är ineffektiva medel för motivation på lång sikt, trots detta arbetarföretag till stor del med denna typ av belöningssystem. Diskrepansen mellan den praktiska arbetsmetodiken och det teoretiska resonemanget har lett oss till vår forskningsfråga.Är monetära belöningar den viktigaste drivkraften för att motivera anställda?För att besvara forskningsfrågan fokuserar den teoretiska referensramen på flera inriktningarinom motivationsforskning och ligger till grund för vår teorimodell. Modellen utgörs av fem inriktningar; monetära belöningar, uppskattning, utveckling och karriär, helhetsmotivation samt individ & situation.Fallstudiens syfte var att skapa förståelse för hurmedarbetare på Bank Kundtjänst AB upplever olika typer av motivationsmetoder och använda resultatet för chefer skall kunna fokusera på rätt modulationsmetoder. För att uppnå syftet genomfördes kvalitativa intervjuer med chefer ochkvantitativa enkätundersökningar med anställda.Empiriinsamlingens resultat visade att chefernas använder sig av olika metoder för att motivera deanställda. Ur den kvantitativa datainsamlingen framgick det även att medarbetarna hade motiverats av flertalet faktorer där monetära belöningar var i fokus.De slutsatser som kan dras utifrån den teoretiska och empiriska datainsamlingen är att medarbetare motiveras av olika faktorer. Detta innebär att undersökningar på arbetsplatser behövs för att skapa underlag för motivationsarbetet. På Bank Kundtjänst AB är arbetet beskrivet som varken avancerat eller banbrytande vilket enligt teorin leder till att medarbetare drivs av monetära belöningar. Detta verifieras av enkätundersökningen som visar att ickemonetära belöningar har en stark påverkan men monetära belöningar driver motivationen hos de anställda på Bank Kundtjänst AB.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)