Den lika möjligheten till utbildning : en argumentationsanalys av fackförbunds syn på utbildning och prestationsskillnader i USA

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: År 2001 infördes lagen No Child Left Behind i det amerikanska skolsystemet. En lag med målet att minska ojämlikheter i skolan och skapa en skola där alla elever kan lyckas. Problematiken avsåg bland annat det konstaterade prestationsskillnaderna, vilka indikerade att elevens bakgrund påverkar möjligheten att lyckas inom skolan. I takt med att denna problematik inte löstes blev lagen ifrågasatt från flera håll och ersattes 2015 av Every Student Succeesds Act. En stark röst i debatten var bland annat fackförbunden. Min undersökning avser att genom en argumentationsanalys identifiera vad fackförbunden American Federation of Teachers och National Education Association har för syn på utbildning, för att sedan avgöra om deras argumentation innehållande av kritik mot No Child Left Behind och åtgärder för att minska prestationsskillnader samt öka kvalitén i skolan är tillräcklig. Detta kommer analysera med hjälp av utvald teori och tidigare forskning. Fokus i uppsatsen är där av att se om den argumentation av valda fackförbund är tillräcklig eller om ytterligare behov bör identifieras för att komma närmare en lösning till en bättre skola för alla i USA.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)