Vadå, är jag redan gammal? : En kvalitativ forskningsstudie om äldre idrottslärares yrkesutövande i Stockholms läns grundskolor

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Evangelos Katsanos; Alexander Estephan; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med denna forskningsstudie är att undersöka hur arbetssituationen för äldre idrottslärare ser ut inom skolan. Studien kommer att undersöka idrottslärarnas arbetsmiljö, hur de bedriver sin idrottsundervisning idag jämfört med tidigare samt hur undervisningen har förändrats i samband med införandet av nya läroplaner. Studien avslutas med att idrottslärarna reflekterar kring sin egen och yrkets framtid. Syftet har lett fram till följande frågeställningar: 1. Hur påverkas äldre idrottslärare av arbetsmiljön där idrottsundervisningen bedrivs? 2. Hur bedriver äldre idrottslärare sin idrottsundervisning i skolan idag jämfört med tidigare? 3. Hur har äldre idrottslärares undervisningsmetoder förändrats i samband med införandet av nya läroplaner? 4. Hur ser framtiden ut för de äldre idrottslärarna och idrottsläraryrket? Metod Forskningsstudien består av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Vi tillämpade resenärsmetoden utifrån studiens explorativa syfte. Det riktade urvalet bestod av fem verksamma idrottslärare i grundskolan inom ålderskategorin 50–67 år. Efter transkriberingen av intervjuerna analyserades den insamlade informationen med analysmetoden grundad teori. Resultat Samtliga idrottslärare i vår forskningsstudie trivs med sin arbetssituation och sin arbetsmiljö. Samarbetet med skolledningen och övrig personal på skolan fungerar bra. I takt med införandet av nya läroplaner har idrottslärarnas undervisningsmetoder förändrats avseende såväl tid till förfogande för undervisning som undervisningsmetoder. Idrottslärarna berättar vidare att administrativa uppgifter tillkommit på senare år, vilket resulterat i en ökad arbetsbörda. Majoriteten av idrottslärarna i vår studie menar att variation i arbetsuppgifterna är bra för att avlasta den fysiska belastningen på kroppens rörelseapparat. Slutsats Vi har kommit fram till att idrottslärarnas arbetsuppgifter ökat samt skiftat i omfattning över tid. Pappersarbete har blivit ett allt vanligare inslag i deras arbetsuppgifter. Även idrottslärarnas förmedlingsrepertoar har förändrats, vilket innebär att deras undervisningsmetoder ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)