Ett Skoldatateks verksamhet - en praktiknära studie

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Bertil Ljungblad; Andreas Martinsson; [2013-03-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Målet med detta arbete är att göra en jämförande studie utifrån ett Skoldatateks två arbetsmodeller för att undersöka i vilken omfattning och hur IKT används i det vardagspedagogiska arbetet. Syftet med arbetet är att undersöka hur IKT kan användas som ett integrerat verktyg för att uppnå pedagogisk inkludering på den aktuella skolan. Teori: Arbetet vilar på en sociokulturell teoribas med tillhörande specialpedagogisk teoribildning och perspektiv med inkludering som fokusområde. Även IKT-relaterad teori och forskning är inkluderad i studien. Metod: Som metod har intervju, enkätundersökning och observationer använts. I arbetet ingår två grupper elever, två klasslärare och en specialpedagog. Totalt genomfördes tre intervjuer med skolpersonal, två enkätundersökningar med elever och 14 observationer i elevgrupp. Även två pilotstudier är genomförda inom ramen för arbetet. Resultat: I studien framgår att valet av arbetsmodeller kan ha påverkan för på vilket sätt de undersökta grupperna arbetar med IKT och särskilt då gällande de kommungemensamma program som Skoldatateket tillhandahåller. Det framgår också att det finns motsättningar mellan intentioner om inkludering och praktiskt förhållningssätt i den undersökta verksamheten. Studien framhåller vikten av samförstånd inom skolorganisationen och utveckling av gemensamma strategier och handlingsplaner vad gäller elevhälsa och IKT om intentionen är att upprätthålla inkludering på den aktuella skolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)