Grammatikens didaktik

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Marcus Hammar; [2014]

Nyckelord: grammatik; Communicative Language Teaching; didakt;

Sammanfattning: Detta examensarbete utreder och analyserar två frågor, nämligen hur en grupp högstadie- ochgymnasielärare i Genève undervisar grammatik i främmande språk samt hur de motiverar sinaelever att lära sig grammatik. Respondenterna i denna studien undervisade tyska, engelska, spanskaoch franska som främmande språk. Den teoretiska genomgången består av en problematisering ochen analys av olika aspekter av termen grammatik följt av en genomgång av en rad vetenskapligateoribildningar som behaviorismen och Communicative Language Teaching (CLT) och derasbetydelse för språkinlärning. Den tidigare forskningen behandlar examensarbetes syfte och bestårav en presentation av studier som behandlat vetenskapliga teorier i grammatikundervisning samtelevers syn på grammatik och lärande. Eftersom studien genomfördes i Genève, så förklaras detschweiziska kantonala skolsytemet kortfattat följt av en beskrivning av ämnesplanerna i främmandespråk för högstadiet och gymnasieskolan i Genève med omnejd. Metoden för denna studie ärintervju eftersom examensarbetets syfte är att fördjupa kunskapen om grammatikundervisning ochmotivation. Resultatet visade att grammatik uppskattas vara en viktig komponent ispråkundervisningen av lärarna. Lärarna ansåg vidare att grammatik inte bör undervisas explicitutan dess syfte skulle istället vara att understödja elevens kommunikativa förmågor. De flesta avlärarna undervisade grammatik på modersmålet (franska) eftersom de ansåg att språkförbistringeninte fick stå i vägen för det grammatiska innehållet. Ytterligare, så visade den tidigare forskningenatt elever anser att grammatik är ett tråkigt ämne att studera. Många av respondenterna ansåg dockatt eleverna inser att grammatik är ett värdefullt verktyg för att lära sig ett språk snabbt.Grammatiken beskrivs av en betydande del av lärarna som en slags säkerhet och trygghet förelevernas inlärning. För att motivera sina elever att tillägna sig grammatik använder sig lärarnafrämst av tre olika kategorier nämligen spel och tävlingar, övningar för att stärka gruppdynamikensamt interaktiva aktiviteter. Denna studie har undersökt lärarnas åsikter om grammatik; en givandevidareutveckling skulle kunna vara att även ta elevernas åsikter i beaktande och undersöka derassyn på grammatik och motivation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)