Faktorer som påverkar patienters upplevelse av ångest och rädsla vid MR undersökning samt informationens påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Amna Trnovac; Masoud Iranpour; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion:​ Magnetkamera (MR) är en modalitet som används för diagnostisering av vissa sjukdomar som är svåra att upptäcka med konventionell röntgen. Undersökningen kräver att patienten ska ligga stilla medan denne körs in i en gantry. Många patienter upplever undersökningen som obehaglig och kan drabbas av ångest, oro, stress, rädsla eller klaustrofobi. För att underlätta undersökningen för patienten är det viktigt med väl anpassad information både muntlig och skriftlig inför och under undersökningen. ​Syfte: ​Att belysa faktorer som bidrar tillpatienters upplevelse av rädsla och ångest vid MR undersökning samt beskriva hur information kan användas för att minska denna upplevelse. ​Metod:​ Modellen till examensarbete är litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har valts. Resultat:​ Resultaten av studierna visade att en rad av olika faktorer påverkar upplevelsen av ångest och rädsla samt på vilket sätt olika informationssätt kan påverka. Faktorerna som påverkade upplevelsen av ångest och rädsla var det trånga utrymmet som i sin tur gav en känsla av hot mot självkontroll, den höga ljudnivån, undersökningstiden och miljön. Vidare så framkom det att en del patienter blev mer rädda när de skulle in med huvudet först. Kommunikation fungerade som ett emotionellt stöd, detaljerad information kunde minska både rädsla och ångest, skriftlig information kunde inte reducera rädsla men istället minska på rörelseartefakterna. Sedan så fanns det även en kombination av verbal och skriftlig information som visade två svar dels att patienterna ändå föredrog den muntliga informationen men även att det alltid bör ingå en kombination av muntlig och skriftlig information i samband med MR undersökning. ​Slutsats: De flesta​​ patienter som genomgår en MR undersökning kan uppleva ångest och rädsla som påverkas av diverse faktorer men denna upplevelse kan minskas via detaljerad muntlig och skriftlig information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)