Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om IKT i tre svenska förskolor.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepersonal uppfattar och använder IKT-verktyg i tre svenska förskolor. Vi valde semistrukturerade intervjuer som metod och genererade svar från åtta informanter. I resultatet har vi fått reda på hur IKT-arbetet kan se ut på några förskolor och hur långt de har kommit i denna utveckling. I vårt resultat framkommer vilka som använder lärplattan mest i förskolan, i vilka syften IKT-verktygen används för, hur barns utveckling och lärande främjas med hjälp av IKT-verktyg och vilka för- och nackdelar pedagogerna upptäckt. Våran slutsats är att pedagogerna har kommit olika långt med sitt arbete med IKT. Detta kan vara en effekt som beror på pedagogernas attityd och intresse gentemot IKT, vilka resurser de har tillgång till och hur digitalt kompetenta barnen redan är. IKT behöver diskuteras inom personal- och barngrupp för att för att nyttja IKT-verktygen i arbetet att främja barnens utveckling och lärande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)