Kartläggning av databehov inom Scania Motortillverkning

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Sammanfattning: I dagens samhälle befinner sig tillverkningstekniksindustrin i en övergångsfas på väg in i en digital era. Till skillnad från Industry 3.0 som involverar automatisering av enstaka maskiner och processer omfattar Industry 4.0 digitalisering och uppkoppling av alla aktiviteter i sin värdekedja. Mängden av tillgängliga data ökar hela tiden. Målet med detta examensarbete var att ta reda på vad digitalisering kan tillföra till Scanias motortillverkning med fokus på förbättring av nuvarande KPI:er (Key Performance Indicator). För att säkerställa att det ovanstående målet uppfylls formulerades nedanstående frågeställningar: • Hur kan Scania Motortillverkning förbättra KPI i bearbetningsprocesser genom insamling och analys av data från maskiner? o Vilka faktorer påverkar Scanias nuvarande KPI? o Vilka av dem har potential att utvecklas vidare eller styras genom införande av digitalisering? o Vilka maskindata är nödvändiga att samlas in för att öka KPI:er och på vilket sätt kan data samlas in? För att besvara frågorna och identifiera vilka data som kan tillföra nytta, användes främst kvalitativa metoder. Data samlades in från olika aspekter av genom praktik, observationer, intervjuer och studiebesök. För att kunna dra generella slutsatser och för att bekräfta hypoteser från de kvalitativa studierna utfördes även en kvantitativ studie som utförs på vevstakeline, genom sortering och analys av de befintliga insamlade data i dagens produktion. Efter en litteraturstudie kombinerad med intern informationssamling, kunde fokusområdet avgränsas ytterligare till OPE (Overall Production Effectiveness) som är väsentlig för produktiviteten och ofta inte når målvärdet i nuläget. Genom en analys av PUS (Produktionsuppföljningssystem) kunde faktorer som har en negativ inverkan på OPE tas fram. Genom intervjuer med olika funktioner inom Scania kunde författarna identifiera många konkreta parametrar, vilka kan fördelas till tre kategorier, Maskindata, Verktygdata och Processdata. En teknisk skanning av verktygs- och maskintillverkare genomfördes också för att kunna redogöra för vilka data som är möjliga att samla in med befintliga insamlingsmetoder.  Resultatet från detta examensarbetet bildar en utgångspunkt för att kunna digitalisera Scanias motorbearbetning, digitaliseringen kräver en del nya investeringar som författarna anser komma att löna sig på många plan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)