"När man är så svag kan vem som helst guida dig att göra vad som helst" : En kvalitativ studie om asylsökandes upplevelser av asylprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Kriminologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att analysera asylsökandes upplevelser om ifall asylprocessen varit brottsgenererande eller ökat den psykiska ohälsan. De kriminologiska teorier som använts för att kunna förklara relationen är stämplingsteorin, strain, och sociala band. För att samla in relevant data har en kvalitativ metod använts, då semi-strukturerade intervjuer hölls med sju individer som i dagsläget är eller tidigare har varit asylsökande. En semi-strukturerad intervju har även utförts med en tidigare handläggare på Migrationsverket. Det inhämtade materialet från intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultaten av intervjuerna med de asylsökande har visat att de aspekter inom asylprocessen som skulle kunna vara brottsgenererande eller leda till psykisk ohälsa är ett kriminaliserande mottagande, rädsla för utvisning eller avslag, ökad psykisk press, eller effekten av kulturella skiljaktigheter. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)