Betydelsen av språk och kultur för omvårdnaden - ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Sverige är ett mångkulturellt land med ett högt antal immigarnter som anländer varje år. Detta medför att sjukvårdspersonal behöver ökade resurser i form av ökad kunskap gällande kultur och språk för att ge en god omvårdnad till immigranter som bli sjuka. Syftet med denna studie är att belysa hur patienter med olika kuturer uppfattar vårdmöten och hur omvårdnaden kan förbättras genom ökad kulturell medvetenhet. En systematisk litteraturstudie resulterade i tre huvudkategorier: Patienters upplevelse av vårdmötet, Patienters upplevelse av tolk samt Kulturell inverkan på vårdmötet. Resultatet består av data ifrån nio vetenskapliga artiklar. Dessa visar att patienterna kände rädsla för att inte få samma vård som patienter som delar samma språk och kultur som sjuksköterskan. Patienterna uppmärksammade att de kände av sjuksköterskans attityd till att vårda dem. Slutsatsen blev att en ökad kulturell medvetenheten ökade sjuksköterskans möjlighet till helhetssyn samt bidrog till att patienter upplevde en tillfredställande vårdkvalite.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)