- Vad speglar rummet? : Barns möjligheter och begränsningar till grovmotoriska rörelser i förskolans fysiska inomhusmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Denise Jonasson; Kerstin Gard; [2019]

Nyckelord: Förskola; grovmotorik; inomhusmiljö;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete var att bidra med kunskap om möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser i förskolans inomhusmiljö. I denna studie används en kvalitativ intervjumetod för att undersöka hur förskollärare beskriver och talar om den fysiska inomhusmiljön i förskolan. Vi observerar även den fysiska miljön och dess möjligheter och begränsningar för barns grovmotoriska rörelser. Teorin affordance har bidragit till förståelse av hur miljö och material kan påverka individen. Vi har genom teorin analyserat gränser och erbjudanden i miljön och material för barns grovmotoriska rörelser. Resultatet visar på skillnader mellan utbudet av material, materialets tillgänglighet, tillgång till stora utrymmen och särskilda rörelserum som kan skapa möjligheter för barn att utöva grovmotoriska rörelser. Under intervjuerna framkom det att informanterna kopplade begreppet grovmotorik till spring. Däremot kunde vi se i observationerna att det fanns fler möjligheter till grovmotoriska rörelser i inomhusmiljön i jämförelse med vad informanterna uttryckte. Det framkom även att det fanns regler för barn, det vill säga bland annat regler om, vem eller vilka som får vara i dessa särskilda rörelserum. Detta gav intrycket att förskollärare styr hur barn får röra sig i inomhusmiljön. Barn blev hänvisade till ett särskilt rum i inomhusmiljön för att ”springa av sig”. Vi tolkade att springa och andra häftiga rörelser som medför höga ljud var ett oönskat beteende inomhus av förskollärarna. Slutsatser vi har kommit fram till är att förskollärare har en betydande roll när det kommer till att skapa möjligheter i förskolans fysiska inomhusmiljö. Vi har även dragit slutsatsen att förskollärare är en av faktorerna till att barn begränsas till grovmotoriska rörelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)