Progression i argumentation : En undersökning av skriftlig argumentation i årskurs 7

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Jönköping/Medie-, litteratur- och språkdidaktik

Sammanfattning:

I denna undersökning granskas 31 texter skrivna av elever i årskurs 7 höstterminen 2011. Samtliga texter är skrivna efter samma på förhand fastställda uppgift. Metodmässigt har texterna granskats genom en närläsning strukturerad av ett analysschema.  Undersökningen syftar till att besvara följande frågeställningar:

- Vilka är de texttypsmässiga styrkorna och svagheterna i elevtexterna?

- Hur ser samspelet ut mellan berättandet och argumenterandet i elevtexterna?

- Vilka typer av kunskaper i argumentation visar sig i elevtexterna?

Sammanfattningsvis visar studien att eleverna kan föra fram en tes och argument som stödjer tesen. Dock finns det utrymme för förbättring vad det gäller skapandet av disposition. Undersökningen visar också att en mindre del av eleverna valde att skriva en diskuterande text istället för en renodlad argumentation. Eleverna har i de flesta fall en god känsla för blandningen av den argumenterande och berättande texttypen. I diskussionen redogörs för hur texterna skulle kunna användas i ett formativt arbetssätt för att diskutera kunskaps-kvalitéer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)