Att leda inom Polismyndigheten : Gruppchefers förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

Sammanfattning: Som gruppchef upplevs krav både under och ovanifrån samtidigt som bristen på resurser för att bemöta alla krav lyser med sin frånvaro. Syftet med denna studie är därför att studera gruppchefers upplevda förutsättningar och hinder i deras funktion för att fullfölja sitt uppdrag inom tjänsten som gruppchef för yttre verksamhet inom Polismyndigheten i Sverige. För studien använde vi oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer av 8 respondenter med påföljande individuell kodning och tematisk analys. Resultatet påvisade att många av gruppcheferna upplever press på grund av en hög administrativ belastning, personalbrist, tidsbrist och bristande introduktion till arbetet samt en känsla av maktlöshet inom bristen på handlingsutrymme som uppstår i och med ställda krav både ovan- och underifrån. Dock påvisar även resultaten att gruppcheferna trivs med känslan av att kunna påverka både sin och sina medarbetares situation till en viss del, att de uppskattar det upplevda kollegiala stödet samt att karriärmöjligheterna blir fler. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)