Vem äger bilden? : Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation ur ett maktperspektiv.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Föreliggande studie har haft som syfte att undersöka om och i så fall hur pedagogisk dokumentation som verktyg gör barn delaktiga i förskolans praktik. Problemområdet har grundat sig i att pedagogisk dokumentation vid tidigare studier erfarits vara ett tidskrävande moment i den pedagogiska praktiken. Studiens teoretiska perspektiv har utgått från Vygotskijs sociokulturella teori som bas och influerats med delar från Foucaults maktteori. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare samt med observationer där befintlig dokumentation på förskollärarnas respektive avdelning studerats. Studien visade att barns delaktighet påverkades av processen som sker före dokumentationens slutresultat, att barnet lätt görs osynligt i dokumentationsprocessen och att det finns en ambivalens kring det kompetenta barnets delaktighet. Studiens slutsats har varit att möjligheten till barns delaktighet är beroende av pedagoger med ett reflekterande förhållningssätt för att barnen ska kunna bli aktiva subjekt för lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)