Flödeseffektivisering och systematisk effektivisering av fabrikslayout vid lokalbyte för Permanova Lasersystem AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Sammanfattning: Marknaden för industriella lasersystem förväntas att växa i framtiden, vilket leder till att producenter utav dessa system måste förbereda sig för att möta marknadens krav. Ett av dessa företag är Permanova Lasersystem AB som arbetar med att ta fram lasersystem, legotillverkning och optik för kunder. Målet med detta projekt är att öka produktionen av standardoptik från stycktillverkning till 50 optik/år och att hjälpa Permanova ta fram en layout till deras nya anläggning som de ska flytta till. Målen för projektet kan delas in i tre huvudmål: • Ta fram ett optimalt produktionsflöde • Ta fram en optimal fabrikslayout • Ta fram optimala arbetsstationer För att uppnå dessa mål har metoder inom LEAN applicerats, såsom värdeflödesanalyser, 7+1 slöseri, kanban, Just in time och flaskhalsanalyser. För att ta fram optimala layouter för företaget har även förenklad systematisk lokalplanläggning applicerats. För att skapa ett optimalt produktionsflöde skapades först en värdeflödesanalys för nuvärdet, vilket visade på hur produktionen sker idag samt vilka förbättringsmöjligheter som finns. Till denna nuvärdesanalys gjordes en tidsstudie på nuvarande standardoptik som låg i grunden för senare balansering i produktionen. En värdeflödesanalys för framtida produktion utvecklades från nuvärdesanalysen och dess förbättringsmöjligheter, vilket gav ett nytt produktionsflöde med en mer optimal affärsmodell för framtiden. Förenklad systematisk lokalplanläggning applicerades i 3 iterationer, en för varje utrymme som projektet arbetade med. Dessa tre iterationer var för huvudlayouten, verkstaden och renrummet. För huvudlayouten fanns det 3 huvudkoncept där verkstadens placering styrde vart de andra av Permanovas affärsområden placerades. Det vinnande av dessa huvudkoncept vidareutvecklades och skapade en layout som uppfyllde alla företagets krav samt de flesta av deras önskemål. Flera verkstadslayouter togs fram för varje huvudlayout, där det vinnande konceptet utvecklades vidare till ett koncept som applicerar värdeflödesanalysen för framtiden väl. Denna layout minimerar transportsträckor mellan arbetsstationerna och ökar produktiviteten. För renrummet utvecklades flera koncept men för endast ett utrymme då alla renrumsytor liknande varandra. Det vinnande konceptet vidareutvecklades och skapade en layout som är lik dagens produktion i renrummet, vilket var något som montören ansåg fördelaktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)