Kultur, förändring och delaktighet inom sjukvården : sjuksköterskors och undersköterskors uppfattning av en organisationsförändring

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Organisationsförändring och dess effekter är något som många upplever. Syftet med studien är att med utgångspunkt i ett arbetslivspedagogiskt perspektiv beskriva och analysera individers uppfattning av en organisationsförändring inom sjukvården. Uppfattningarna analyseras huvudsakligen ur ett organisationskulturellt perspektiv. Uppsatsen bygger på en empirisk undersökning, med kvalitativ induktiv ansats. Intervjuer har genomförts med tre sjuksköterskor och tre undersköterskor verksamma vid två olika avdelningar på ett sjukhus i Skåne, där verksamhetsledningen beslutat om och genomfört en organisationsförändring, en sammanslagning av två avdelningar. I intervjuerna framkommer att merparten av personalen själva önskat en sammanslagning, inte minst utifrån behovet av en ny chef. Denna önskan är enligt respondenterna, en av avdelningarnas främsta syfte till organisationsförändringen. Intervjuerna speglar svårigheter att tala med varandra och lösa konflikter, samt visar på kulturkonflikter, mellan och inom de två yrkeskategorierna, samt mellan de båda avdelningarna. Jämförelsen mellan intervjuresultat och litteratur pekar i samma riktning, nämligen betydelsen av delaktighet, av att ha ett klart formulerat syfte och mål, samt behovet av att vara observant på kulturuttryck. Sist men inte minst, framträder under intervjuerna behovet av en tydlig och bestämmande chef som inser avdelningarnas kulturmönster och har en förmåga att hantera dessa, samt lotsa personalen igenom de uppkomna konflikterna. Nyckelord: Organisationsförändring, omorganisation, organisationskultur, kommunikation, arbetstagares attityder, delaktighet, kultur och organisationsförändring, samt ledarskap och omorganisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)