”Det är som livet” : Elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: En pedagogisk metod som på vissa håll förekommer i sfi-undervisning är dramapedagogik. Syftet med studien är att undersöka elevers upplevelser av dramapedagogisk sfi-undervisning. Materialet har inhämtats genom fokusgruppsamtal. Transkriptionerna har analyserats till innehåll och sekventiell organisering. Resultatet visar på att dramapedagogisk undervisning skiljer sig från den övriga undervisningen så till vida att deltagarna övar mer på att prata och upplever större verklighetsförankring i dramat. Några deltagare känner sig tryggare att prata svenska under dramalektionerna. Det framkommer också att deltagarna socialiserar mer med varandra på dramalektionerna och att dramapedagogens relation till gruppen har stor påverkan. De känslomässiga upplevelserna är varierade om än till största delen positiva och inkluderar bland annat glädje och motivation men också nervositet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)