Pedagogisk dokumentation i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Det valda ämnet i detta examensarbete är pedagogisk dokumentation. Syftet med studien är att synliggöra om och hur förskolor arbetar med pedagogisk dokumentation. Frågeställningarna skapades och formulerades utifrån det valda problemområdet och vad det är som ska undersökas. För att samla in data användes en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. Genom resultatet från frågeställningarna synliggjordes det att majoriteten av de 229 individer som deltog i undersökningen använde sig av pedagogisk dokumentation, men inte alla. Den största problematiken kring att man inte använder sig av dokumentation visar sig vara tidsbrist. Studien visar hur man använder sig av pedagogisk dokumentation i syftet med att utveckla verksamheten och för att stödja barnens utveckling, det mest förekommande är genom observationer och sedan samtal kring observationerna. Med hjälp av teorin Documentiality, barns perspektiv och barnperspektiv analyseras det empiriska materialet och resultatet visar att de flesta skapar starka dokument som bidrar till förändring i verksamheten, utvecklingen och lärandet men att det även i mindre skala skapas svaga dokument som endast är bevis på att något hänt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)