Patienters upplevelser av egenvård vid hypertoni : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Mer än en miljard människor har diagnosen hypertoni och sjukdomen är den främsta orsaken till kardiovaskulära sjukdomar. Förstahandsvalet vid behandling är åtgärder relaterade till levnadsvanor. Har inte åtgärderna tillräcklig effekt kan läkemedel vara nödvändigt. Ökad insikt i patientperspektivet kan ge bättre möjligheter att stödja patienter med hypertoni. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av egenvård vid hypertoni. Metod: Litteraturöversikten innefattade tolv studier med kvalitativ ansats och analyserades utifrån Fribergs modell. Analysen genererade två teman och sex subteman som speglade olika upplevelser av egenvård. Resultat: Resultatet speglade två olika sidor av egenvård. Barriärer påvisade utmaningar med egenvård där oro och bristande motivation uttrycktes. Även bristande stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och implementerandet av egenvård i vardagen upplevdes utmanande. Möjligheter uttrycktes som upplevd kontroll och motivation till att förbättra hälsan med hjälp av egenvård. Slutsats: Upplevelserna skilde sig åt vilket speglar egenvårdens omfattning. Den enskilt viktigaste faktorn vid egenvård var graden av motivation där sjuksköterskans ansvar är att skapa eller stärka drivkraften. Individuella resurser påverkade patienternas förmåga till att leva hälsosamt och individanpassade råd gavpatienterna förutsättningar att bedriva en god egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)