Okuns lag i Sverige: Hur starkt är sambandet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Författare: Martina Westergaard; [2018-03-09]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats analyserar relationen mellan arbetslöshet och BNP-tillväxt, genom det välkända begreppet kallat Okuns lag. Två modeller används i denna studie, nivåversionen och förändringsversionen. Genom dessa modeller finner författaren ett starkt samband för Okuns lag mellan tidsperioden 1995-2017, men också att sambandet har varierat över tid. Studien visar att sambandet skiljer sig avsevärt mellan tidsperioden innan och efter finanskrisen. Åren fram till år 2007 indikerar på ett starkt samband, medan det är desto svagare efter år 2010. Detta kan tyda på att Sverige efter finanskrisen har upplevt tider av jobless recoveries. Denna uppsats jämför även de Okun-koefficienter som tidigare studier funnit, med koefficienterna i denna uppsats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)