Högläsningens vara eller icke vara : En kvantitativ studie om högläsningens roll i förskoleklass - årskurs 3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Sofia Schlegel; [2021]

Nyckelord: andraspråk; fördelar; högläsning; lågstadiet; nackdelar;

Sammanfattning: Denna studie handlar om högläsning och dess roll i klassrummet. Syftet med studien är att undersöka hur lärare på lågstadiet ser på högläsning och vilken roll den har i klassrummet samt hur lärare tillgodoser andraspråkselevers språkkunskaper i högläsningen. Metoden som används är enkäter som mailats ut till utvalda informanter. Resultatet visar att lärare värderar högläsning högt och att de använder det utbrett i sin undervisning. Resultatet visar även att andraspråkselever kan tillägna sig kunskaper genom högläsning likaväl som andra elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)