Medborgare och IT i planprocessen : demokrativisioner i Ronneby

Detta är en Magister-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

Sammanfattning:

Kraven har ökat på insyn och inflytande från medborgarna i samhällsutvecklingen. Medborgarnas medverkan i planeringsprocessen är viktig av flera skäl. Arenor där medborgarna ges möjlighet att diskutera och debattera behövs. Bland annat har tillkomsten av Internet skapat nya möjligheter till dialog mellan medborgare och myndigheter. Demokrati och IT var för sig skulle man kunna betrakta som två stora intresseområden i vårt samhälle. Optimisterna tänker att en förening av dessa ska kunna vara gynnsam för båda ”parter” och skapa såväl ökad tillgänglighet som delaktighet och därmed en mer livskraftig och stabil demokrati. Det finns ett flertal exempel på kommuner i Sverige som numer presenterar sin översiktsplan på Internet. Vanligast tycks fortfarande vara att dessa behandlas på traditionellt sätt, dvs översiktsplanen finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida och allmänheten har möjlighet att ge synpunkter på traditionellt sätt med brev eller e-mail. De svenska e-demokratiprojekten vad gäller plansamråd är ännu bara krusningar på ytan. I examensarbetet presenteras och analyseras e-demokratiprojektet Vision Ronneby, som jag har följt under hösten 2003 då förslaget till ny översiktsplan varit på samråd. Två andra e-demokratiprojekt presenteras också, Internetbaserat rådslag i Kalix och dialog med Internet i Nynäshamn. Dessa projekt liknar i många avseenden projektet i Ronneby men visar även på intressanta skillnader som exempelvis lite andra utgångspunkter och genomförandemetoder. Ronnebys senaste översiktsplan från 1991 har blivit inaktuell och arbetet har pågått sedan 1998 med att ta fram en ny plan. Under samrådsskedet för den nya planen har ett nytt sätt för dialog prövats. Utvalda delar av förslaget till översiktsplanen har presenterats i populärversion på hemsidan vision.ronneby.se och medborgarna har bl a givits möjlighet att ge synpunkter genom en ”tyck till”-funktion, relaterad till ett antal teman, direkt på hemsidan. Den officiella samrådstiden för översiktsplanen var 2 september till den 30 november 2003. Planen beräknas efter sammanställning av inkomna synpunkter och utställning att antas i slutet av 2004. Utifrån synpunkten att ett (1) inlägg per dag kunde vara ett bra resultat, kan projektet anses vara lyckat då totalt 93 inlägg gjordes under samrådstidens 91 dagar. Förväntningar har inte uttryckts i vilken mån människor tar del av debatten utan att göra egna inlägg, men i antalet besökare på hemsidan sattes 100 besökare per dag upp som riktvärde. Ur statistik för hemsidan kan utläsas att 2073 unika besökare besökt vision.ronneby.se under samrådstiden vilket i genomsnitt är 71 besökare per dag. Utav de 2073 besökarna besökte 24 procent hemsidan mer än en gång. Detta kan tyda på att intresse fanns att följa upp vad som hände och se vad andra lämnat för synpunkter. Statistiken visar också att antalet besök var störst under vardagarna, men ändå relativt jämnt fördelade över veckan. Även om aktiviteten alltså är mindre under helger är det tydligt att vision.ronneby.se påtagligt ökat tillgängligheten till informationen kring översiktsplanen. När detta examensarbete skrivs är samrådet avslutat men har ännu ej behandlats politiskt. Därför är studien begränsad och tar inte upp hur metoden eventuellt påverkar beslut och översiktsplanens slutgiltiga form, t ex genom att nya kunskaper eller idéer inlemmats. På vision.ronneby.se har Samhällsbyggnadskontoret aviserat att alla synpunkter kommer att tas med i den fortsatta diskussionen om översiktsplanens utformning. Under möten inom projektgruppen och genom samtal med politikerna i ledningsgruppen för översiktsplanen har det dock framkommit att det är osäkert hur synpunkterna ska behandlas. Kommer synpunkterna ges olika värde beroende på hur de inkommit, via Internet, med post, telefon etc, och om fullständigt namn funnits eller endast signatur? Ett sätt som diskuterats är att alla synpunkter från vision.ronneby.se ska läggas i en ”gemensam säck” för att underlätta för tjänstemännen att skriva samrådsredogörelsen. Kommer då medborgarna anse att deras synpunkter har tagits på allvar? Av vikt vid en analys av dialogen med medborgarna är när och hur i processen medborgarna tillåts delta, men också hur politiker och tjänstemän förhåller sig konkret till mer övergripande målsättningar. I arbetet presenteras en modell för att kunna fördjupa denna analys. Den genomförda analysen visar på en rad frågor som man måste uppmärksamma när en process inom ramen för PBL:s krav på information och påverkan ska genomföras. Eftersom erfarenheterna av att använda Internet i samband med plansamråd är begränsade är det också viktigt att processen redovisas så att många kan ta del och dra nytta av en enskilds kommuns utvecklingsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)