Vox Populi, Vox Dei: Om religionens påverkan på demokrati

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Åsikterna går isär kring om religion ska anses ha en betydelsefull roll som förklaring till demokrati och demokratisering. Med avstamp i frågeställningen om religion är en förklaringsfaktor till demokrati och om religion påverkar förutsättningarna för demokratisering undersöker vi sambandet mellan olika religioner och demokrati i två olika statistiska studier där vi också kontrollerar för indikatorer för den alternativa förklaringsfaktorn modernisering. I linje med tidigare forskning och litteratur, som ligger till grund för vår hypotes, påvisar vi statistiskt signifikanta samband, med olika riktning och effekt, mellan olika religioner och demokrati, även vid kontroll för moderniseringsindikatorer. Tydligast är kristendomens positiva effekt respektive islams negativa effekt när vi undersöker sambanden mellan andel anhängare och demokratinivå samt mellan dominerande religion och utfall i demokratiseringsprocesser. Vi menar att dessa samband kan förstås som att religion påverkar demokratinivå och förutsättningarna för demokratisering genom att forma kultur, normer och värderingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)