Delgivning/Slutunderrättelse (För att slutföra en förundersökning)

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Anna Bengtner; Ann-sofie Nyström; [2008]

Nyckelord: Lagar och förordningar;

Sammanfattning:

Begrepp som används i samband med polisens underrättelse i 23:18 kan missförstås. Begreppet delgivning används ofta men inte alltid i den rätta bemärkelsen. Rapportens syfte är att redogöra för den lagstiftning som finns om delgivning genom att förklara vad den innebär samt beskriva de förfaranden som ska efterlevas. Särskilt ska den beskriva polisens tillämpning av underrättelse och delgivning enligt rättegångsbalkens (RB) bestämmelser i 23:18 och Förundersökningskungörelsen (FUK) 12 § a. I det inledande kapitlet redogörs den lagstiftningen som finns i RB, FUK och Delgivningslagen (DelgL). Vidare beskrivs slutunderrättelsens dokumentation som ska utföras av polis men också åklagarens skyldighet vid underrättelse enligt 23:18. En empirisk undersökning har gjorts på stationen i Karlstad och i Bollnäs för att få en bild av hur polisens arbete med underrättelse fungerar i praktiken. Vi tror att de slutsatser vi har kunnat dra utifrån de svar vi fått, ger en bild av den polisiära tillämpningen av aktuella regler. Lösbrev används inte i den utsträckning som är möjlig och informationen om att förenklad delgivning kan komma att tillämpas meddelas felaktigt muntligen. Ett korrekt handhavande av dessa skulle öka genomströmningen i rättskedjan, framförallt vad gäller så kallade mängdbrott.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)