Faktorer som påverkar föräldrars beslut att inte vaccinera sina barn mot mässling : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Inledning: Trots ansträngningar från nationella och internationella myndigheter har följsamheten till det rekommenderade vaccinet mot mässling minskat. Detta har resulterat i ett ökat antal rapporterade fall av mässling i världen, vilket riskerar ha allvarliga konsekvenser för befolkningen. Syfte: Studiens syfte är att undersöka och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om vilka faktorer som ligger bakom föräldrars beslut gällande att inte låta sina barn vaccineras mot mässling. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska sökningar genomfördes i databaserna Academic Search Elite, Cinahl & PubMed. Data analyserades och kategoriserades under fem teman. Resultat: De flesta av föräldrarna var ovetandes om riskerna med att drabbas av mässling och oroades istället över konsekvenserna av eventuella bieffekter till följd av vaccinet. Deras attityd till vaccinet var även starkt påverkad av deras individuella tro och livsstil, likväl deras sociala omgivning. Föräldrarna rapporterade även brist i tillförlitlig information samt en oförmåga att fatta informerade beslut. Diskussion: Bristen i överensstämmelse med aktuella riktlinjer för vaccination av små barn mot mässling är ett multifaktoriellt samhällsproblem och som varierar mellan olika befolkningsgrupper. Föreliggande studier understryker behovet av effektivare kommunikationsstrategier för att hjälpa föräldrar att förstå fördelarna med barnvaccination.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)