Den nyutexaminerade sjuksköterskans upplevelser av första året i yrket.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare studier poängterar att den nyutexaminerade sjuksköterskan upplevsotillräcklig efter examen. Samtidigt ser vi i samhället höga förväntningar på hur hen bör prestera som legitimerad sjuksköterska och en massiv efterfrågan av kompetens, flexibilitet och intensivt arbete. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka den nyutexamineradesjuksköterskans upplevelse av kliniskt arbete inom slutenvården under det första året. Metod: Metoden vald i denna studie är en litteraturöversikt. För att finna relevant data till studien utfördes informationssökning i tre olika databaser; PubMed, Cinahl och Scopus. Analys av data gjordes i form av en innehållsanalys enligt Friberg (2017). Resultat: Resultatet utgörs av tre teman: Upplevelser av att jobba som sjuksköterska, Kollegialt samarbete och Faktorer av betydelse för fortsatt utveckling. Den nyutexaminerade sjuksköterskan var beroende av stöd från erfarna kollegor och speglade till stor del sin nya roll som sjuksköterska i sin omgivning.Handledning från en erfaren sjuksköterska vägledde och hjälpte den nya sjuksköterskan i såväl yrket, som socialt på den nya arbetsplatsen. Sjuksköterskorna kände sig ofta oförberedda och bävade inför att akuta situationer skulle uppstå bland de patienter hen hade det huvudsakliga ansvaret för. Slutsatser och implikationer: De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde det första året påfrestande samt att deras kompetens var otillräcklig. Det blir uppenbart attsjuksköterskeutbildningen endast kan ge grundläggande kunskap om vårdandet. Praktiskerfarenhet är en nödvändighet och erhålls i samband med vårdande och reflektion. Denna studie tyder på att det finns svagheter i transitionen från student till sjuksköterska. En god transition är väsentlig för att utveckla kompetenta sjuksköterskor som bedriver säker vård. Vidare forskning bör göras huruvida utbildningen kan förbättras men även åtgärder som möjliggör en smidigare transition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)