"Problembarn kommer aldrig att bli omoderna" : En intervjustidie om lärares kunskap kring barn i behov av stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

Författare: Edith Gustafsson; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Denna studie handlar i sin helhet om hur man arbetar och ser på specialpedagogik.  Delar av denna studie genomfördes i Kenya, där jag var på en skola i staden Nakuru. Där genomförde jag intervjuer med lärare samt samlade på mig material. Syftet med studien är att se hur man i Kenya bemöter elever i behov av stöd i undervisningen samt hur synen på barn i behov av stöd har sett ut och ser ut i landet idag. Efter att jag tagit del samt bearbetat relevant litteratur valde jag att undersökta detta genom att göra kvalitativa intervjuer. Jag intervjuade fyra verksamma lärare som undervisade i olika årskurser. Mina intervjuer genomfördes med två lärare från en skola och två lärare från en annan skola, båda skolorna låg i samma by.

De slutsatser som drogs var att arbetet kring specialpedagogik är under utveckling samt att synen man har på barn i behov av stöd börjar ändras och att samhället nu börjar se mer accepterande på denna grupp av barn. I den nuvarande situationen beskriver samtliga av de intervjuade lärarna att de har för lite kunskap kring hur man skall bemöta dessa barn i klassen. De anser att denna brist på kunskap kan förklaras genom att de inte fick tillräckligt med undervisning inom detta område under sin lärarutbildning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)