"...jag samlade mycket ord när jag kom hit i början... och dom var viktiga till mig så småningom..." : En studie av vuxna andraspråkselevers språkliga förmåga, strategier och erfarenheter vid avkodning och vd läsning för att lära

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: I detta arbete redogörs för vuxna andraspråkselevers språkliga förmåga, erfarenheter och strategier vid avkodning och vid läsning för att lära. Studien har tagit stöd i teorier om läsning, läsförmåga, dyslexi och andraspråksproblematik. Informanterna som förekommer i studien studerade vid undersökningens tidpunkt svenska på Komvux (Kommunal Vuxenutbildning) på en mellanstor ort i Sverige. Studien som har en kvalitativ ansats bygger på analyser av intervjuer och inspelad uppläsning av text. Studien visar på vikten av att kontinuerligt träna in och lära sig nya ord och begrepp vid lärande av ett andraspråk. Denna träning sker inte utan ansträngning och de nya begreppen behöver introduceras systematiskt, noteras, och läras in explicit för att sedan praktiseras medvetet av den som lär. Det framkommer hur informanternas läsvanor har ändrats sedan de kommit till Sverige. De beskriver i intervjuerna hur de t.ex. insett hur viktig läsningen är i lärandet av det nya språket. Informanterna uttrycker även en medvetenhet om olika språkliga strategier vid läsning av olika textformer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)