Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Företagsekonomi

Författare: Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]

Nyckelord: Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

Sammanfattning: Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. Studien bygger också på en totalundersökning eftersom samtliga företag noterade på Nasdaq OMX Stockholms Small-Cap lista var inkluderade i studien. Detta möjliggjorde att slutsatser kunde dras då urvalet är representativt. Studien använder sig av sekundärdata utifrån databasen Orbis. Där en samling av uppgifterna är baserade på en tvärsnittsdesign. Statistisk analys av sekundärdata utfördes i form av deskriptiv statistik, korrelationstester samt Mann-Whitney U-tester. Empiri: Studien påvisar att utländska direktinvesteringar ökar ett företags finansiella prestationer inom variablerna Tobin’s Q, ROA samt helheten av ett företag till en mindre effekt, studien kan inte påvisa någon statistiskt säkerställd skillnad mellan ROE, EPS, EBITDA och utländska direktinvesteringar. Slutsats: Studien visar att utländska direktinvesteringar delvis har en positiv påverkan på de finansiella prestationer ett företag presterar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)