Framgångsfaktorer för köpcentrum

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Sammanfattning Titel: Framgångsfaktorer för Köpcentrum

Nivå: C-uppsats inom ämnet marknadsföring

Författare: Emil Eliasson & Anna Haapalehto

Handledare: Lars Steiner

Datum: 2011-06

Syfte: Huvudsyftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka faktorer som behövs för att ett köpcentrum ska bli framgångsrikt. Vad efterfrågar konsumenterna i dagsläget om vilka preferenser de har till ett köpcentrum.

Metod: Vi valde att genomföra en kvantitativ metod till detta examensarbete. Först genomförde vi en datainsamling, för att sedan kunna framställa en enkät som vi skickade ut till personer mellan 20-30 år. Förutom den primärdata vi använde har vi även använt oss av sekundärdata som utgörs av forskningsartiklar och litteratur som passade till vårt ämne.

Resultat & slutsats: Svarspersonerna ansåg att nöjesattribut är viktigt för att ett köpcentrum ska bli framgångsrikt. Andra framgångsfaktorer är parkeringstillgång, matställen, evenemang och säkerhet. Det som saknas i Gävles butikutbud i nuläget enligt svarspersonerna är butiker som Zara, Topshop, Monki och second hand butiker. Något som inte ansågs vara viktigt är lekrum, gym och skönhetssalonger.   

Förslag till fortsatt forskning: I vår studie har vi valt att bortse från den ekonomiska aspekten och den geografiska aspekten. För fortsatt forskning bör fler personer tillfrågas i enkätundersökningen. Gå djupare in på de framgångsfaktorer vi presenterat i detta examensarbete, hitta ytterligare data som förstärker arbetet. Intervjua ett fastighetsföretag som arbetar med köpcentrum för att få mer resonemang om hur de tänker kring ämnet.

Uppsatsens bidrag: Det finns sedan tidigare liknande uppsatser inom detta ämne. Vi har valt att rikta in oss på vilka faktorer som eftersträvas hos kunderna för att ett köpcentrum ska bli framgångsrikt. Den här studien ger en förståelse över hur personer som är 20-30 år tänker och tycker kring vad som krävs för att ett köpcentrum i Gävle ska kunna bli framgångsrikt. Det påvisar även att nöjesattribut är en viktig faktor för att ett köpcentrum ska bli populärt.

Nyckelord: Köpcentrum, framgångsfaktorer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)