"Det kanske är nån tradition eller gott, man får inte dricka det så ofta" : En kvalitativ intervjustudie om åttaåringars föreställningar om alkohol

Detta är en M1-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Filippa Risbecker; Mia Simonsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

 

Syftet med uppsatsen är att belysa barns föreställningar om alkohol och dess påverkan.

 

Frågeställningar:

 

 • Vilka tankar har barn om alkohol?
 • Finns det några genomgående teman och trender i barnens föreställningar om alkohol?
 • Hur beskriver barn alkohol och människors beteende i samband med alkohol?
 • Metod

   

  Denna studie har utförts med kvalitativa intervjuer som metod. Femton barn i årskurs två, samtliga åtta år, har intervjuats efter godkännande från målsman, klassföreståndare och rektor.

   

  Urvalet var inriktat på åttaåringar i en klass och gjordes i samarbete med klassföreståndaren samt efter vilka som fick godkännande av målsman. Förutom ålder fanns inga andra kriterier. Intervjuerna var semistrukturerade men de utgick dock från samma frågemall. Intervjuerna transkriberades och analyserades med hjälp av teorier om barns utvecklingspsykologi, av Jean Piaget och Erik H. Erikson.

   

  Resultat

   

  Efter att ha tematiserat resultaten gick det att urskilja trender i barnens föreställningar. Begreppet alkohol var för många barn svårt att beskriva, men det verkade bli mer begripligt då de fick höra exempel på olika alkoholsorter. De hade alla en föreställning om att alkohol är något människor dricker när det är fest och för att det är gott. Barnen beskrev hur människor blev när de druckit alkohol med konsekvenser, hur människor agerar eller utifrån de känslor de fick av att se dem. En person som är berusad beskrev barnen som obehaglig eller konstig. Nästan alla barn kunde tänka sig att dricka när de blev äldre även om de idag inte gillade det, då det kunde vara farligt eller leda till att man blir berusad.

   

  Slutsats

   

  Det går att urskilja vissa trender och mönster i barnens tankar om alkohol. Den övergripande tolkningen är att barnen upplever berusade människor som obehagliga och annorlunda, detta kan kopplas till att beteendet hos människor som druckit förändras. Genom svaren från intervjuerna har vi fått fram de övergripande föreställningar barn har om alkohol och dess påverkan på människor. Vi har även belyst dessa genom att anknyta intervjuerna till tidigare studier och utvecklingsteorier.

   

   

    HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)