Vårdhundens betydelse i demensvården : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Författare: Emma E. Larsson; Ulrika Lindespång; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Demens är ett progredierande sjukdomstillstånd som leder till psykiska och sociala funktionsnedsättningar. I takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre ställs högre krav på omvårdnaden och behandlingar.  Syfte: Syftet med studien var att belysa hur personer med demenssjukdom påverkas av vårdhundsterapi. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på elva resultatartiklar. Databaserna PubMed, CINAHL och PsycInfo användes med publiceringsår mellan 2008–2018. Resultat: Tre teman framkom i litteraturstudien, dessa var Vårdhundens betydelse för livskvalitet och välbefinnande, Vårdhundens inverkan på beteendemässiga och psykiska symtom vid demens samt Social interaktion och aktivitet till följd av vårdhundsterapi. Vårdhundsterapi hade positiv inverkan på livskvalitet samt på depressiva symptom. Det ledde även till ökat välmående och större engagemang. Social interaktion och fysisk förmåga förbättrades. Konklusion: Patienter visade bland annat på färre depressiva symtom samt skattade högre livskvalitet. Trots att flera studier visade att effekterna var kortvariga, verkade vårdhundsterapi vara ett bra komplement till traditionell behandling. Forskning på vårdhundsterapi kan vara ett viktigt komplement till det forskningsunderlag som rör icke-medicinsk och icke-farmakologisk behandling av demenssjuka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)