Klassrumsinteraktion och skrivdiskurser i samhällskunskap i Gymnasieskolans Språkintroduktionsprogram – en språkdidaktisk studie

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka och analysera interaktionsmönsterutifrån två lärares undervisning i samhällskunskap på Språkintroduktionsprogrammet.Vidare undersöker jag skrivhändelser och skrivpraktiker och dess syften iundervisningen. Dessutom undersöks huruvida lärarnas egna utsagor omundervisningen överensstämmer med vad som observeras i undervisningen.Undersökningen sker på en gymnasieskola i två olika elevgrupper. Resultaten baseraspå insamlat material genom observation av undervisning och intervjuer av lärare.Resultat från studien visar att det finns en variation av olika interaktionsmönstersom fyller olika funktioner i undervisningen till exempel att lärare använderpåståenden som får en frågefunktion eller att när lärare ger elever ökad grad avkontroll över undervisningen öppnar det upp för interaktionsmönster som inte knytertill undervisningens ämnesinnehåll. Elevers vilja till initiativ i interaktionen visar påen strävan till aktörskap hos eleverna att göra sin röst hörd. Analysen tar sinutgångspunkt i det sociokulturella perspektivets syn på lärande och synen på språketsom medierande redskap. Analysen grundar sig i systemisk-funktionell lingvistik ochspråkets interpersonella funktioner och Bernsteins teoretiska ramverk med begreppenklassifikation, inramning och reglerande- och instruerande diskurs. För att analyseraolika typer av skrivpraktiker och dess syften i undervisningen tillämpas Ivaničskrivdiskurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)