Kommunikation mellan röntgensjuksköterskan och patienten med invandrarbakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Inledning: Kommunikationsbarriärer leder till otillräckligt informationsutbyte mellan röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten. Kommunikation är avgörande för patientsäkerheten och för kvaliteten på omvårdnaden. Syfte: Att beskriva röntgensjuksköterskans kommunikation med invandrarpatienter. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med integrerad analys. Resultat: Av analysen framkom två huvudteman; kommunikation med invandrarpatienten och faktorer som påverkar kommunikationen med invandrarpatienter. Sammanfattning: Röntgensjuksköterskan föredrar att använda sig av professionell tolk men på grund av finansiella begränsningar finns inte alltid tolk att tillgå. Då använder sig röntgensjuksköterskan av icke verbal kommunikation. En faktor som påverkar kommunikationen mellan röntgensjuksköterskan och invandrarpatienten är tidsbrist. Tidsbrist påverkar även röntgensjuksköterskans kvalitet på arbetet, patientsäkerheten och invandrarpatientens upplevelse av omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)