Kvinnors upplevelser av sjukvårdens bemötande vid endometrios.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Endometrios drabbar var tionde kvinna i fertil ålder och kan skapa komplexa symtom samt stor livspåverkan. Därmed har sjuksköterskan en central roll i vårdmötet för att möjliggöra en trygg och god omvårdnad. Litteraturöversiktens syfte var att beskriva hur kvinnor med endometrios upplever sjukvårdens bemötande. Metoden innefattade en informationssökning av kvalitativa och kvantitativa studier i databaserna CINAHL och PubMed. Litteratursökningen resulterade i totalt tolv artiklar, varav sex kvalitativa, fyra kvantitativa samt två med mixad metod. Resultatet visade fyra påverkande faktorer på kvinnornas vårdupplevelser: kunskapen hos vårdpersonal, fördomar och attityder hos vårdpersonal, individuella och komplexa vårdbehov samt kontinuitet inom sjukvården. Kvinnorna upplevde att vårdpersonal hade bristande kunskaper gällande endometrios vilket försämrade vårdkvaliteten samt skapade oro, hopplöshet och otrygghet hos kvinnorna. Olika attityder upplevdes från vårdpersonalen där nedlåtande attityder präglades av nonchalans, normalisering och fördomar medan respektfulla attityder genomsyrades av förståelse och bekräftelse. Ett individanpassat bemötande var vitalt inom endometriosvården, framförallt vid gynekologiska undersökningar då kvinnan utsattes för både psykisk och fysisk exponering. En del kvinnor upplevde att välmående enbart betraktades ur det fysiska perspektivet och att de inte involverades i sin vård medan andra upplevde bekräftelse och patientdelaktighet. Ett fungerande samarbete mellan olika professioner och en kontinuitet av vårdpersonal ansågs bidra till trygghet och säkerhet i vårdmötet. Slutsatsen är att det behövs ökad forskning och kunskap gällande kvinnohälsa och endometrios för att bidra till ett förbättrat bemötande och minska orättvisor inom vården. Detta för att försöka nå ett mer jämställt samhälle där alla individer tas på lika stort allvar och därigenom bidra till en förbättrad global kvinnohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)