Sälj innan köp! : En studie om hur spelarövergångar påverkar fotbollsklubbars aktiekurs

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Sammanfattning:

Pengarna rullar allt snabbare inom fotbollen och från Southampton säljs de båda tonåringarna Theo Walcott och Gareth Bale för £5 miljoner styck. Båda de händelserna följdes av ett kursfall för Southamptons aktie vilket skulle kunna tolkas som att marknaden inte tyckte det var goda nyheter. Detta leder oss till vår problemformulering:

Hur påverkas börsnoterade fotbollsklubbars aktiekurser vid spelarövergångar?

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en avvikande avkastning i samband med en spelarövergång. Vi undersöker även om det är någon skillnad mellan spelarköp och spelarförsäljningar. Detta gör vi genom en event-studie med 70 övergångar där vi jämför avkastningen från klubbarnas aktier med förväntad avkastning. Vi använder oss av indexet FTSE100 för att få fram den förväntade avkastningen. Vi använder oss av främst Famas och Nofsingers teorier i vår teoretiska referensram. Fama beskriver den effektiva marknaden medan Nofsingers teori går in på olika typer av nyheter och deras påverkan av aktiekursen. Vi har även sett till Peterson som studerat hur rykten påverkar aktiekurser.

Vi finner i våra statistiska test att spelarövergångar påverkar aktiekursen negativt på dagen då nyheten tillkännages. Vi kan dock se att det endast är spelarköp som har en signifikant avvikande avkastning på händelsedagen. I gruppen spelarförsäljningar ser vi inga resultat eller mönster som går att statistiskt säkerställa. Det bör även klargöras att det endast är en genomsnittlig avvikande avkastning på 0,75 procent vid spelarförsäljningar och det är inte en speciellt avvikande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)