Relationsmarknadsföring inom modebranschen : En studie av kundklubbar, nyhetsutskick och den personliga interaktionen i detaljhandeln

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Relationsmarknadsföring har idag blivit en central del i många företags marknadsföring. Kort sammanfattat är relationsmarknadsföring ett marknadsföringssätt som fokuserar på att etablera och utveckla relationen till kunden. Eftersom en konsument idag, bland annat med hjälp av Internet, har tillgång till väldigt mycket information ökar medvetenheten och ger kunden en större möjlighet att välja var och av vem hon ska handla. De konventionella marknadsföringsmetoderna blir alltmer ineffektiva och företagen lägger istället mer energi på att skapa en relation till kunden som individ. Inom modebranschens detaljhandel syns detta tillvägagångssätt i form av kundklubbar, nyhetsutskick och den personliga interaktionen i butikerna. Samtidigt som mer kraft läggs på relationsbyggande åtgärder märks det ändå i underskningar att en stor andel är missnöjda med kundklubbar, nyhetsutskick och det personliga bemötandet, vilket leder fram till rapportens syfte: att undersöka konsumenternas uppfattning i detta.För att genomföra denna undersökning utformades en kvantitativ, standardiserad enkät som distribuerades via internet till män och kvinnor i åldern 18-30 år som var boende inom Borås med omnejd. Primärdata som undersökningen genererade jämfördes sedan med sekundärdata från studielitteratur, vetenskapliga artiklar, artiklar från olika tidskrifter, samt i viss mån uppsatser på minst C-nivå. Detta ledde fram till resultat som visade på att en majoritet av de svarande är kundklubbsmedlemmar samt får nyhetsutskick i någon form, att de främst är ute efter rabatter och snabba nyheter, men att de i viss mån är missnöjda med hur de får information från butikerna.Relationship marketing is today a vital part of most companies marketing. Shortly summarized, the relationship marketing is a way of marketing which focuses on establishing and developing relationships with the customers. As the consumers today, much thanks to the Internet, have access to a lot of information, it raises awareness and gives the customer a greater choice of where and by whom she should buy. Conventional marketing methods are increasingly ineffective and companies spend more energy to create a relationship with the customer as an individual. Within the fashion industry's retailing business, this approach is shown in the terms of customer clubs, newsletters and personal interaction in the stores. While more and more companies spends time and money in relationship-building measures, surveys are yet saying that a big part of the customers are dissatisfied with the customer clubs, newsletters, and the personal treatment, which leads us to the main purpose of this report: to investigate consumer attitudes in this matters.To conduct this study we designed a quantitative, standardized questionnaire that was distributed via the Internet to men and women aged 18-30 years who were living in Borås and the surrounding areas. Primary data that were generated by the survey were then compared with secondary data from the studyliterature, scientific papers, articles from various magazines, and to some essays of at least C-level. This led to results that showed that a majority of respondents are customer club members and receive newsletters in some kind of form, that they are primarily looking for discounts and fast news, but that they are dissatisfied with how they obtain information from stores.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)